Årsmöte med ordförandebyte

3jpg


Till I 12 kamratförenings årsmöte i mäss Trianon hade 50-talet medlemmar infunnit sig. Mötet inleddes med en fikastund varefter deltagarna fick se en film från utbildningsåret 1980/81 som speglade den omfattande verksamheten vid regementet från inryckning till utryckning. Många av de närvarande kände igen sig själva eller andra i filmen och inte minst all materiel och alla olika utbildningsmoment som visades.


Själva mötesförhandlingarna inleddes traditionsenligt med regementes marsch följ av ljuständning och parentation för de medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte.
Under ledning av valde mötesordföranden Wilhelm af Donner tog dagordningens olika punkter upp för att sedan klubbas igenom. Det framkom av verksamhetsberättelsen att föreningen under året haft en omfattande verksamhet med bl.a. veteranluncher, resa, nationaldagsfirande, firande av FN-dagen och representation vid aktiviteter som Ing 2 kallat till. Ett stort arbete har under året lagts ner i vård- och tillsyn av alla de minnesstenar som finns på platser där regementet verkat under närmare 400 år. Det framkom också att föreningen har en god och välskött ekonomi och att allt styrelsearbete som alla tidigare år varit helt ideellt. Vidare presenterades kommande års aktiviteter som kommer att vara än mer omfattande med bl.a. ett stort jubileum den 27 juni då föreningen fyller 75 år, då det är 100 år sedan regementet kom till Eksjö och det är 20 år sedan nedläggningen.


Sista punkten på dagordningen var val av styrelse för 2020 och avtackningar.
Till ny ordförande efter Kurt-Lennart Larsson som lett föreningen i 5 år valdes Stefan Elm.
Nya i styrelsen blev Gary Campbell, Håkan Friman och Bo Olsson. Styrelsen kommer i övrigt att bestå av Duste Petersson, Torbjörn Titus, Morgan Allgurin, Astor Engqvist och Ronny Andersson.
Mats Einarsson och Jan Ekwall har på egen begäran valt att lämna styrelsen.
Avslutningsvis avtackades Kurt-Lennart Larsson och Jan Ekwall med blommor av nyvalde ordföranden Stefan Elm. Kurt-Lennart blev också utsedd till hedersmedlem av årsmötet.
Dagen avslutades med middag och trevlig samvaro i mässen tillsammans med Ing 2 kamratförening.