Medlemsutskick

Under 2020 har vi pga. rådande pandemi vi fått ställa in huvuddelen av planerade aktiviteter.
Detta tycks även fortsätt i inledningen av 2021.
Det har redan tagits beslut att någon garnisonens dag/totalförsvarsdag ej kommer att genomföras 2021.
Veterandagen kommer heller troligen inte att genomföras.
Vi har dock ett hopp om att vi under senare delen av 2021 kan återgå till normal verksamhet. Utifrån detta har styrelsen fastställt nedanstående verksamhetsplan.
Årsmöte /årsmötesmiddag
Årsmötet och efterföljande middagen brukar vara en välbesökt aktivitet. Årsmötet genomförs traditionsenligt sista fredagen i februari. Styrelsen har utifrån att öka möjligheten att genomföra detta besluta att 2021 års årsmöte genomförs fredagen 23 april 2021.  
Veteranluncherna  
Planeras att starta i februari och under våren genomföras torsdag 25 februari, torsdag 25 mars och torsdag 27 maj.
Under hösten ansvarar Ing 2:s kamratförening med genomförande torsdag 23 september, torsdag 28 oktober och torsdag 25 november.
Programinnehållet går att ta del av på hemsidan.
Anmälan sker till Stefan Elm via mobil eller SMS på mobilnummer 070-3355913 senast kl. 12.00 måndagen före genomförandet.  
Sveriges Nationaldag, måndagen den 6 juni
Arrangör är Eksjö kommun. Om kommunen planerar för ett genomförande kommer kamratföreningen att delta. Efter genomförandet bjuder föreningen på en enkel förtäring.
Information utsänds i april.                                                                  
75-årsjubileum lördagen 3 juli
Den planerade genomförandet under 2020 flyttas till 2021.  Genomförandet sker lördagen 3 juli.  Vi firar och hedrar att det är 75 år sedan kamratföreningen bildades, 100 år sedan regementet tog de nybyggda Sjöängskasernerna i besittning och 20 år sedan regementet lades ned.
Inbjudan och program utsänds i slutet av april.
 Traditionell medlemsresa
Brukar genomföras i maj. Det planeras för en medlemsresa i september.
Datum är ej fastställt.
Information och program utsänds i april.  
 FN-dagen söndagen 24 oktober
FN-dagen som ersatt Garnisonens kyrksöndag, planeras genomföras efter samma lyckade koncept som 2019. Information och program kommer senare  .
 
 ÖVRIGT
Hemsidan
Ett arbete pågår att uppdatera hemsidan.
Aktuell och annan information får du också på vår hemsida: www.i12kamratforening.se
och på Ing 2 hemsida under : www.forsvarsmakten.se
Medlemsavgifter 
Medlemsavgiften för 2021 är 100 kr och ständig medlem 2000 kr. Insättning sker på föreningens bankgiro 801-5224. Glöm inte att ange namn!
Medlemsinformation via e-post
Strävan är att vi ska bygga upp ett e-postregister för att snabbt kunna nå ut med information och att i framtiden tillsammans med hemsidan utgöra den väsentligaste kontaktkanalen.
Anmäl därför gärna emot din e-postadress till ordförande Stefan Elm under adress:
Stefan.elm@treelm.se
Adressändring
Vid varje utskick får vi tillbaka en hel del post med anteckningen: ”Avflyttad”. Tacksamt om du anmäler ny adress till medlemsansvarig Bo Olsson per e-post: boolsson58@outlook.se
Eller: Solklintsvägen 12 15, 575 39 EKSJÖ.
Gåvor
Föreningen har fått penninggåvor från flera medlemmar, vilket styrelsen noterar och framför ett STORT TACK till er givare!
 
Med tillönskan om en
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
 
Styrelsen